تبلیغات
امام زمان و سیصد و سیزده یار

امام زمان و سیصد و سیزده یار
اللّهم عجّل لولیّك الفرج
پیوندهای روزانه
"ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ"
ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﺎﻝ ﻫﻨﺪﻭﯾﺶ ﺑﺨﺸﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍ ﺭﺍ

"ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ" 
ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﺎﻝ ﻫﻨﺪﻭﯾﺶ ﺑﺨﺸﻢ ﺳﺮ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺗﻦ ﻭ ﭘﺎ ﺭﺍ
ﻫﺮ ﺁﻧﮑﺲ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺯ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ
ﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍ ﺭﺍ

"ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ"
ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﺎﻝ ﻫﻨﺪﻭﯾﺶ ﺑﺨﺸﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﺟﺰﺍ ﺭﺍ
ﻫﺮ ﺁﻧﮑﺲ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺑﺴﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ
ﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺋﺐ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺳﺮ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺗﻦ ﻭ ﭘﺎ
ﺳﺮ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺗﻦ ﻭ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﮔﻮﺭ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻧﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻟﻬﺎ ﺭﺍ

"ﺧﺎﻧﻢ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ" 
ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺮ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺶ، ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ
ﻧﻪ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺡ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ، ﻧﻪ ﺍﻣﻼﮎ ﺑﺨﺎﺭﺍ ﺭﺍ
ﻣﮕﺮ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺍﻣﻼﮐﻢ؟ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ؟
ﻭ ﺧﺎﻝ ﻫﻨﺪﻭﯾﺶ ﺩﯾﮕﺮ، ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﺍﺻﻼً
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺻﻮﺭﺕ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺧﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﻼﮐﯽ، ﻧﻪ ﺻﺎﺋﺐ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻫﺎ ﺭﺍ
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ، ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭﻗﺖ ﻣﺎﻫﺎ ﺭﺍ

"ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪ" 
ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﻧﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﺨﺸﻢ، ﻧﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﭼﻮﻥ ﺑﺨﺎﺭﺍ ﺭﺍ
ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻝ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺩﻟﻢ ﮐﺮﺩﻩ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﭼﻮ ﻃﻮﻃﯽ ﻣﻦ، ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﻏﺰﻟﻬﺎ ﺭﺍ
ﻏﺰﻝ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺻﺎﺋﺐ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﺫﻭﻕ
ﻭ ﯾﺎ ﺁﻥ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺗﺮﮎ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﺟﺰﺍ ﺭﺍ
ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻟﺒﺮ ﻭ ﺩﻟﺪﺍﺭ، ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺮﻑِ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ
ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺪﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ

"ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﭘﺎﺷﺎﭘﻮﺭ ‏(ﻋﺎﺭﻑ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ‏)"
ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺷﻌﺎﺭ ﻭ ﺣﺮﻑ ﭘُﺮ ﮐﺮﺩﻩ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﺭﺍ
ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﺣﺎﻓﻆ ، ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍ ﺭﺍ
ﯾﮑﯽ ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺋﺐِ ﺗﺒﺮﯾﺰ ، ﺳﺮ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺗﻦ ﻭ ﭘﺎ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻮ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﺟﺰﺍ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮ ﺑﺎﻧﻮ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎﻫﺎ ﺭﺍ
ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﯿﺰ ، ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ ﻭ ﻧﺪﺍﺩ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻪ ﻣﻠﮏ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﺭﺍﯾﯽ ، ﻧﻪ ﺭﻭﺡ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻦ ﻭ ﭘﺎ ﺭﺍ
ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﺲ ، ﮐﻪ ﺍﻭ ﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻡ ﺯﺩ
ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﺭﺍ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ، ﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﮐﺮﺩ
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﺘﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ، ﺳﺮ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺗﻦ ﻭ ﭘﺎ ﺭﺍ
ﻭ ﺍﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ، ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ
ﻓﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺍﺟﺰﺍ ﺭﺍ
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﯿﺴﺖ ، ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺍﺯ ﺳﺠﻮﺩ ﺍﻭﺳﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ، ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ
ﻧﻪ ﮔﻔﺘﺶ ﺗﺮﮎ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ، ﻧﻪ ﮔﻔﺘﺶ ﺧﺎﻝ ﻫﻨﺪﻭﯾﺶ
ﻭ ﺍﻭ ﻧﺎﻣﺶ " ﺣﺴﯿﻦ " ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ، ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﺭﺍ...طبقه بندی: اهل بیت(ع)،
برچسب ها: حافظ، صاءب تبریزی، شهریار، حضرت حافظ، ترک شیرازی، حسین،
[ 1393/12/6 ] [ 12:21 ] [ منتظر ظهور ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


با سلام و عرض خیر مقدم
این وبلاگ هیچ گونه از افراد و گروه های سیاسی حمایت نمیکند و ان شاالله تابع ولایت رسول الله(ص)و مولا امیرالمومنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) و یازده فرزند برومند ایشان مخصوصا اقا صاحب الزمان (عج) کار خود را تا انجا که لیاقت داشته باشد ادامه میدهد.
ضمنا کپی برداری از مطلب این وبلاگ حتی بدون ذکر نام وبلاگ ما با چند مرتبه صلوات جهت تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان(عج) مجاز میباشد لطفا اگر از مطالبی که ما از سایت های دیگه کپی برداری کردیم استفاده کردید اسم اون سایت ها رو ذکر کنید

و عجّل الله فی فرج مولانا صاحب العصر والزّمان

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
پخش زنده حرم